SMART Live KUFF

ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะวนศาสตร์ มก. เรื่องการพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก โดย อ.ดร. ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล