SMART Live KUFF

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวนศาสตร์ มก เรื่อง การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับชุมชน