คณะกรรมการดิจิทัลคณะวนศาสตร์

คณะกรรมการดิจิทัลคณะวนศาสตร์ถูกจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการทำงานและการดำเนินการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วน 

งานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

กิจกรรมอื่นๆ

  • การช่วยเหลือนิสิตให้ยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไปใช้เรียนออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรค covid-19