ระบบบริจาค คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบบริจาค คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาคของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผู้มีจิตศรัทธา นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ให้แก่กองทุน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของคณะวนศาสตร์