ภาควิชาการจัดการป่าไม้

https://dfm.forest.ku.ac.th/

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ เป็นภาควิชาที่ให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัย ด้านการจัดการ และการวางโครงการป่าไม้ของประเทศ หลักของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การคณิตป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ การแปลและการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อการวางแผนการจัดการป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการป่าไม้ในมิติใหม่ ที่ให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ตามหลักวิชาวนศาสตร์ชุมชน เพื่อนำไปสู่การบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่มีดุลยภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งผลผลิต ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ได้พัฒนาให้มีหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยพัฒนาเป็นกลุ่มสาขาวิชา มีด้วยกันทั้งสิ้น 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 
กลุ่มสาขาวิชานโยบายและการบริหารงานป่าไม้
กลุ่มสาขาวิชาชีวมิติป่าไม้
กลุ่มสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล
กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
กลุ่มสาขาวิชา การสำรวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้
กลุ่มสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมการป่าไม้ นอกจากนี้ยังร่วมบริหารโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน ระหว่างหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วนศาสตร์ชุมชน)