การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

คู่มือเตรียมความพร้อมวิชาโครงงาน  ดาวน์โหลด

การเรียนการสอนเกษตรป่าไม้ ดาวน์โหลด

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ดาวน์โหลด

การเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ดาวน์โหลด


โครงการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและตีพิมพ์

สรุปผลการประชุม ดาวน์โหลด

สรุปรายงานผล ดาวน์โหลด


โครงการอบรม Eco Faculty  ดาวน์โหลด

ผลสรุป Mind Map การขับเคลื่อนคณะเชิงนิเวศ (Eco Faculty)  ดาวน์โหลด

 

 


 

ปัญหาภัยแล้ง