หลักสูตร

ระดับปริญญาโท
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน)

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน์)

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป่าไม้)

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) (ภาคพิเศษ)

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์เขตร้อน) (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก
 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนวัฒนวิทยา 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้ 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการป่าไม้ 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

 

ติดตามการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th