สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการ

ส่งชื่อเรื่อง  ภายในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น.
ส่งเอกสารการสัมมนา  ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น.
กำหนดการสัมมนา  วันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 (ตารางกำหนดการ >>>DOWNLOAD)
เอกสารประกอบการสัมมนา DOWNLOAD

สถานที่จัดสัมมนา  ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบการสัมมนาภาคต้น ปีการศึกษา 2560
  2. แบบเสนอชื่อเรื่อง word | pdf
  3. ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา word | pdf
  4. การพิมพ์บทคัดย่อ word | pdf
  5. รูปแบบวารสารวนศาสตร์
  6. ตัวอย่าง watermark ภาษาไทย (word | pdf)  ภาษาอังกฤษ (word | pdf)
  7. ฟอร์มประวัติผู้นำเสนอ word | pdf