สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการ

ส่งชื่อเรื่อง  ภายในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
ส่งเอกสารการสัมมนา  ภายในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.
กำหนดการสัมมนา  วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 (ตารางกำหนดการ >>>DOWNLOAD)
เอกสารประกอบการสัมมนา DOWNLOAD

สถานที่จัดสัมมนา  ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบการสัมมนาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  2. แบบเสนอชื่อเรื่อง (word | pdf) ภาษาอังกฤษ  (word | pdf)
  3. ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา (word | pdf) ภาษาอังกฤษ  (word | pdf)
  4. การพิมพ์บทคัดย่อ (word | pdf)
  5. รูปแบบวารสารวนศาสตร์
  6. ตัวอย่าง watermark ภาษาไทย (word | pdf)  ภาษาอังกฤษ (word | pdf)
  7. ฟอร์มประวัติผู้นำเสนอ (word | pdf)