สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการ


การสัมมนาครั้งที่ 1 (กลางภาค)
ส่งเอกสารการสัมมนา  ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.
กำหนดการสัมมนา  วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  (ตารางกำหนดการ>>>DOWNLOAD)
เอกสารประกอบการสัมมนา DOWNLOAD

สถานที่จัดสัมมนา  ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี


การสัมมนาครั้งที่ 2 (ปลายภาค)
ส่งชื่อเรื่อง  ภายในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.
ส่งเอกสารการสัมมนา  ภายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.
กำหนดการสัมมนา  วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 (ตารางกำหนดการ >>>DOWNLOAD)
เอกสารประกอบการสัมมนา DOWNLOAD

สถานที่จัดสัมมนา  ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบการสัมมนาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
  2. แบบเสนอชื่อเรื่อง word | pdf
  3. ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา word | pdf
  4. การพิมพ์บทคัดย่อ word | pdf
  5. รูปแบบวารสารวนศาสตร์
  6. ตัวอย่าง watermark ภาษาไทย (word | pdf)  ภาษาอังกฤษ (word | pdf)
  7. ฟอร์มประวัติผู้นำเสนอ word | pdf