การเข้าศึกษา

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในแผนการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งระดับปริญญาตรีมีหลักสูตร 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)
- การสอบตรง ปีการศึกษาละไม่เกิน 120 คน
- แอดมิชชั่น ปีการศึกษาละไม่เกิน 100 คน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
- การสอบตรง ปีการศึกษาละไม่เกิน 20 คน
- แอดมิชชั่น ปีการศึกษาละไม่เกิน 20 คน

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
- การสอบตรง ปีการศึกษาละไม่เกิน 20 คน
- แอดมิชชั่น ปีการศึกษาละไม่เกิน 15 คน

4. หลักสูตรสองปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)
- ปีการศึกษาละไม่เกิน 35 คน *รับเฉพาะการสอบตรงเท่านั้น
โดยแบ่งช่วงการคัดเลือกเป็น 2 ช่วง คือ

1. การสอบตรง หรือโควตา คณะฯ จะส่งระเบียบ ข้อบังคับและคุณสมบัติของผู้ที่ มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ไปยังโรงเรียนต่างๆ และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมด้วย เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ เข้าสอบข้อเขียน เพื่อสอบสัมภาษณ์ และจะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในคณะฯ ซึ่งจะต้องเข้ารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตวนศาสตร์ต่อไป การดำเนินการสอบตรง คณะฯ จะทำการส่งใบสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน ทำการสอบคัดเลือก ช่วง มกราคม และ ประกาศผล เข้ารายงานตัวช่วง เดือนกุมภาพันธ์

2. การสอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือแอดมิชชั่น นักเรียนจะต้องสอบข้อเขียน ตามระเบียบของ สกอ. (GAT, PAT) และนำคะแนนมายื่นเพื่อคัดเลือกคณะที่จะเข้าศึกษาต่อ ซึ่งนักเรียนจะต้องติดตามข่าวการสอบและ ระเบียบการต่างๆ ด้วยตนเอง
ซึ่งระเบียบข้อบังคับการในคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสม 

ดังนั้นนักเรียนที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ สามารถสอบถาม ขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา คณะวนศาสตร์
โทรศัพท์: 02-579-0170 ต่อ 106 - 108
โทรสาร: 02-561-4246 ในวันและเวลาราชการ

Website โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) ปีการศึกษา 2554 เข้าชม Website
ระเบียบการเข้าศึกษาต่อในระบบแอดมิชชั่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แผ่นพับแนะนำคณะวนศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อมูล