ศูนย์คอมพิวเตอร์อำนวยคอวนิช

คณะวนศาสตร์ดำเนินการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์โดยให้ชื่อว่า “ศูนย์คอมพิวเตอร์ อำนวย คอวนิช” มาตั้งแต่ต้นปี 2539 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี  เพื่อให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตทั้งปริญญาตรี โท และเอก ในด้านการเรียนการสอน และวิจัยเป็นหลัก และให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายนอกคณะวนศาสตร์ โดยมีอุปกรณ์และภาระหน้าที่งาน ประกอบไปด้วย     
           
     
1. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมและการเรียนการสอน

2. การให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์ภาพและแผนที่ขนาด A4 เครื่องกราดภาพ ขนาด A4

3. ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่โครงการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ให้บริการคอมพิวเตอร์แก่นิสิตวนศาสตร์เพื่องานพิมพ์ งานวิเคราะห์ และงานสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

 

อัตราค่าธรรมเนียม (รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  1. ค่าเช่าห้อง คิดเป็นรายชั่วโมงและรายวัน
    • รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 500 บาท
    • รายวัน วันละ 2,500 บาท
  2. ค่าเช่าเครื่อง คิดเป็นรายชั่วโมงและรายวัน
    • รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 40 บาทต่อเครื่อง
    • รายวัน วันละ 200 บาทต่อเครื่อง
ตรวจสอบเวลาว่าง ห้อง 1 (Notebook 40 เครื่อง)  ห้อง 2 (PC 26 เครื่อง) | กรอกแบบฟอร์มขอใช้ศูนย์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์คอมพิวเตอร์อำนวยคอวนิช ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี ห้อง 304
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
เบอร์ภายใน: 1412 ต่อ 1205