สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์

วิสัยทัศน์
พัฒนาทักษะการทำกิจกรรม และเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ปณิธาน
ส่งเสริมวิชาการ พัฒนากิจกรรมนิสิต สร้างมิตร สร้างสามัคคี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
2.เพื่อสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นิสิตได้มีส่วนร่วม
3.เพื่อดำรงไว้ประเพณีที่ดีงามของคณะวนศาสตร์

ภารกิจหลักขององค์กร
ทางสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อนิสิตคณะวนศาสตร์โดย สามารถแบ่งการพัฒนานิสิตเป็น 4 ด้านด้วยกัน
1.ด้านวิชาการ
2.ด้านสุขภาพ
3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์
4.ด้านศิลปวัฒนธรรม