ห้องสมุด

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้บริการงานห้องสมุด และเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับนิสิตวนศาสตร์ และประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการทำวิทยานิพนธ์ ในด้านการป่าไม้มาตั้งแต่เริ่มจัดการเรียนการสอนในคณะวนศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.2479 และได้รับการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดที่มีเอกสาร ตำรา สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 63 ปี