ศูนย์วิจัยป่าไม้และฝึกอบรม

https://frc.forest.ku.ac.th/

 

ศูนย์วิจัยป่าไม้และฝึกอบรม เป็นหน่วยงานภายในของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-34) โดยมีหน้าที่หลัก ในด้านการประสานงานระหว่างภาควิชาต่างๆ ในคณะวนศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ ในด้านการวิจัยทางป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลวิชาการป่าไม้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการป่าไม้แก่บุคคลทั่วไป     
           
           
     
ภาระงานหลักในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยป่าไม้และฝึกอบรม คณะวนศาสตร์ มีหน้าที่หลัก ในการติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายใน - ภายนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจน ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้ 
1) งานโครงการพัฒนาวิชาการ/งานวิจัย

2) งานจัดพิมพ์วารสารวนศาสตร์

3) งานจัดการประชุม / อบรม / สัมมนา / อภิปราย

4) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลทางวิชาการ

5) งานบริหารทั่วไป

6) งานให้บริการและอำนวยความสะดวก

7) งานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม