โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

https://admin.forest.ku.ac.th/dp/

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่ ในปี 2550 เพื่อเปิดทำการสอนในภาคพิเศษเป็นการเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการ ศึกษาต่อของบุคลากรจำนวนมาก ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และนอกภาครัฐที่ประสงค์ จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในระดับสูงขึ้น แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา ในการศึกษาต่อภาคปกติ เพราะติดภารกิจงานประจำ 

การรับสมัครและสอบ ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 60 คน ในปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษา แล้วกว่า 400 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ ครู อาจารย์ ทนายความ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ     

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มีขอบข่ายกว้างขวาง เปิดกว้างสำหรับทั้งผู้ที่มีพื้นความรู้ด้านวนศาสตร์ และผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ แต่ต้องการขยายความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติส่วนอื่น ๆ ให้มากขึ้น หลักสูตรนี้จึงไม่เพียงแต่เหมาะสม สำหรับผู้ที่อยู่ในสายงาน ด้านป่าไม้โดยตรง หากแต่จะเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อผู้ที่ปฏิบัติงาน ในสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ ด้านการส่งเสริมการเกษตร งานในส่วนของการปกครองท้องถิ่น งานพัฒนาชุมชน งานด้านการศึกษาในระบบโรงเรียน ฯลฯ