ภาควิชาอนุรักษวิทยา

http://conservation.forest.ku.ac.th/

ภาควิชาอนุรักษวิทยา เป็นภาควิชาที่ให้การศึกษาค้นคว้า และวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ อุทยานและนันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ดินและน้ำ การประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆอย่างยั่งยืน     
 
ภาควิชาอนุรักษวิทยาแบ่งกลุ่มสาขาวิขาเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ
กลุ่มสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว