ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

https://eng.forest.ku.ac.th/

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการ ประยุกต์ใช้หลักวิชาทางวิศวกรรม เข้ากับวิชาการ ป่าไม้ โดยเน้นเนื้อหาการศึกษาไปในเรื่องของ การ ตัดไม้การใช้เครื่องจักรกลในทางป่าไม้ความปลอด ภัย ในงานทำงาน การสำรวจเพื่อทำแผนที่ป่าไม้ การวางแผนเพื่อทำถนนป่าไม้ วิศวกรรมปฐพีป่าไม้ การสร้างถนนป่าไม้ การสร้างสะพานป่าไม้ การก่อสร้างบ้านพัก การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้ การพัฒนาฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ในทางป่าไม้ ทั้งนี้โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
           
           
     
โดย ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาหลัก คือ 
1) กลุ่มวิชาการสำรวจรังวัดทำแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชาการดำเนินการป่าไม้ การทำไม้ 
2.1 การสร้างทางป่าไม้และการขนส่ง

2.2 การวางแผนการทำไม้ การวิจัยดำเนินการ เศรษฐศาสตร์การทำไม้

2.3 การพัฒนางานป่าไม้

2.4 เครื่องจักรกลในงานป่าไม้

2.5 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการทำไม้ และการควบคุมการพังทลาย

3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้