ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

https://silvic.forest.ku.ac.th/

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา มีหน้าที่ในการจัดการและดำเนินการให้มีการเรียน การสอนในส่วนที่เกี่ยวกับ การเกิด การเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบ และคุณภาพของหมู่ไม้ ในป่าธรรมชาติ ป่าปลูกและระบบวนเกษตร โดยเน้นด้านทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยีในการปลูกและบำรุง การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการดินป่าไม้ ธาตุอาหาร ไฟป่า รวมทั้งการอารักขาป่าไม้เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าธรรมชาติ สวนป่า และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวนวัฒนวิทยา     
     
โดยภาควิชาวนวัฒนวิทยาแบ่งกลุ่มวิชาเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มวิชาวนวัฒนวิทยา
กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไฟป่า
กลุ่มวิชาปฐพีวิทยาป่าไม้