ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

https://forprod.forest.ku.ac.th/

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดตั้งเป็นแผนกวิชาวนผลิตภัณฑ์ (Wood Technology) ในปี พ.ศ. 2499 

ในปี พ.ศ. 2522 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวนผลิตภัณฑ์ จนถึงปัจจุบันภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมประมาณ 600 คน ส่วนใหญ่เข้าทำงานด้านการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน 

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้และความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์จากไม้ ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในประเทศไทย ภาควิชาฯจึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ ในปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค ที่ต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผนวกกับความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการใช้ประโยชน์จากไม้ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อุตสาหกรรมไม้ดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้กรรมวิธีการแปรรูปเชิงกลที่ใช้ใน กระบวนการผลิต เช่น โรงงานไม้อัด โรงงานผลิตเครื่องเรือน โรงงานแผ่นใยไม้อัด โรงงานแผ่นชิ้นไม้อัด โรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง โรงงานผลิตไม้รองยกและกล่อง สำหรับการขนส่ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม้จากอุตสาหกรรมเหล่านี้ ทำรายได้ให้ประเทศ ปีละหลายหมื่นล้านบาท และยังช่วยสร้างงานให้กับประชาชนชาวไทยอีกจำนวนมาก และสาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ในปี พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ในทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของประเทศไทย มีการขยายตัวไม่แพ้อุตสาหกรรมชั้นนำอื่นๆ จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อ และกระดาษแห่งประเทศไทย และการประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ยืนยันว่า รายได้สุทธิรวมของอุตสาหกรรมเกษตร ที่เกี่ยวกับกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และการพิมพ์มีมูลค่าสูงกว่า 500,000 ล้านบาท หรือเป็นครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมด 


เนื่องจากความขาดแคลนบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ทำให้บัณฑิตที่จบจากทั้ง 2 สาขา มีงานทำ 100%โดยในปี 2549 บัณฑิตที่จบ เมื่อทำงานได้รับเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ 12,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อที่จะป้อนบัณฑิต ที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย     

นอกเหนือจากนี้ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ยังมีบริการวิชาการในด้าน
การทดสอบคุณสมบัติของไม้ เยื่อและกระดาษและบอร์ดต่างๆ 
องค์ประกอบทางเคมีของไม้ 
การบริการทางด้านการแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ 
การให้คำปรึกษาแนะนำกับประชาชนทั่วไปในด้าน ต่างๆ เช่น 
เยื่อและกระดาษ, การใช้ประโยชน์จากไม้, วัสดุทดแทนไม้