ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

https://bioff.forest.ku.ac.th/

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ เป็นภาควิชาที่ให้การศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในป่า อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และโรคป่าไม้ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ ละเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้ เพื่อรักษาและสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชา มีด้วยกันทั้งสิ้น 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
กลุ่มสาขาวิชาอนุกรมวิธานของพืชป่าและสัตว์ป่า
กลุ่มสาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้และนิเวศวิทยาในเมือง
กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการทุ่งหญ้าที่เกิดจากการทำลายป่า
กลุ่มสาขาวิชากีฏวิทยาป่าไม้และโรควิทยาป่าไม้
กลุ่มสาขาวิชาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าไม้
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้และพันธุศาสตร์ป่าไม้
ซึ่งกลุ่มสาขาวิชาทั้งหมด จะบรรจุอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และภายในสาขานี้ แบ่งเป็นแขนงวิชาชีววิทยาป่าไม้ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า และแขนงวนวัฒนวิทยา โดยภาควิชาชีววิทยาป่าไม้รับผิดชอบดูแลใน 2 แขนงวิชาแรก