สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเอื้ออำนวยให้แก่ คณะวนศาสตร์ที่จะสามารถดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือ การผลิตบัณฑิต การค้นคว้าวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคม ดังนี้ 

1. เพื่อดำเนินงานด้านงานบริหารและธุรการ งานคลังพัสดุงานบริการการศึกษาในส่วนกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อประสานงานกับกองแผนงาน และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายในคณะฯ ในด้านการกำหนดนโยบาย การดำเนินงานจัดทำแผนงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลสถิติ ข้อมูลการวิจัย การประเมินผลสถาบันเพื่อการวางแผนและพัฒนาคณะ

3. เพื่อประสานงานและดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิตและนักศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะฯ อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน การติดต่อการประสานงานจัดทำตารางสอน ตารางสอบและบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้สำหรับในการบริการ ตลอดจนประสานงานด้านกิจกรรมนิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ

4. เพื่อประสานงานและดำเนินการจัดหาบริการหนังสือ ตำรา เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของห้องสมุดให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและตลอดจนบุคลภายนอก ภาระกิจ

สำนักงานเลขานุการฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรม การเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางด้านวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและภารกิจของคณะวนศาสตร์ ให้แก่บุคลากร นิสิตและนักศึกษาตลอดจนบุคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นด้านของการบริหาร การจัดการทรัพยากร และคุณภาพของงานบริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามภารกิจหลักดังนี้ 

1. ให้บริการงานบริหารธุรการ ด้านงานสารบรรณ งานพิมพ์และผลิตเอกสาร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ งานการเจ้าหน้าที่

2. ให้บริการงานคลังและพัสดุ ด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ซ่อมบำรุง งานสวัสดิการ

3. ให้บริการงานบริการการศึกษา ทะเบียนนิสิต งานประสานงาน การจัดการเรียนและการสอน การศึกษาสารสนเทศ การศึกษางานรับสมัครนิสิตนักศึกษาโควต้าพิเศษ ข้อมูลสถิติ งานโสตทัศนุปกรณ์และงานห้องสมุด

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มีจิตใจพร้อมให้บริการและพัฒนาเสริมทักษะ เสริมสร้างการเรียนรู้และการให้มีการบริการอาชีพ

ขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ ดาวน์โหลด เอกสาร PDF