บุคลากร

ผศ.ดร. พสุธา สุนทรห้าว

Assist.Prof.Dr. Pasuta Sunthornhao

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: fforpts@ku.ac.th

Research Resume: