บุคลากร

อ. เรณุกา กลับสุข

Renuka Klabsuk

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: fforrkk@ku.ac.th

Research Resume: