บุคลากร

ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร

Assist.Prof.Dr. Khwanchai Duangsathaporn

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: fforkcd@ku.ac.th

Research Resume: