บุคลากร

ผศ.ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก

Assist.Prof.Dr. Piyapong Tongdeenok

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: fforppt@ku.ac.th

Research Resume: