บุคลากร

ผศ.ดร. สุภัทรา ถึกสถิตย์

Assist.Prof.Dr. Supattra Thueksathit

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: fforstt@ku.ac.th

Research Resume: