บุคลากร

ผศ.ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน

Assist.Prof.Dr. Sangsan Phumsathan

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: fforssp@ku.ac.th

Research Resume: