บุคลากร

ผศ.ดร. สมนิมิตร พุกงาม

Assist.Prof.Dr. Somnimirt Pukngam

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: fforsmp@ku.ac.th

Research Resume: