บุคลากร

ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ

Assist.Prof.Dr. Kittichai Rattana

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone: สายตรง: 0-2942-8113 ภายใน: 1410 ext.113

Email: fforkcr@ku.ac.th

Research Resume: