บุคลากร

รศ.ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

Assoc.Prof.Dr. NoppawanTanakanjana Phongkhieo

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: ffornwt@ku.ac.th

Research Resume: