บุคลากร

ผศ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ

Assist.Prof.Dr. Weeraphart Khunrattanasiri

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: fforwpk@ku.ac.th

Research Resume: