บุคลากร

ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์

Assist.Prof.Dr. Dachanee Emphandhu

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: ffordne@ku.ac.th

Research Resume: