บุคลากร

ดร. ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล

Dr. Laddawan Leantrakul

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Phone:

Email: fforlwr@ku.ac.th

Research Resume: