บุคลากร

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม

Dr. Damrong Sripraram

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Phone:

Email: ffordrs@ku.ac.th

Research Resume: