บุคลากร

ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

Dr. Piyawat Diloksomphan

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Phone:

Email: fforpwd@ku.ac.th

Research Resume: