บุคลากร

ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น

Assist.Prof.Dr. Rachanee Pothitan

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: fforrcm@ku.ac.th

Research Resume: