บุคลากร

ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ

Assist.Prof.Dr. Payattipol Narangajavana

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Phone:

Email: fforppn@ku.ac.th

Research Resume: