บุคลากร

ผศ.ดร. พรเทพ เหมือนพงษ์

Assist.Prof.Dr. Ponthep Meunpong

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Phone:

Email: fforptm@ku.ac.th

Research Resume: