บุคลากร

ผศ.ดร. ออ พรานไชย

Assist.Prof.Dr. Aor Pranchai

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Phone:

Email: fforaor@ku.ac.th

Research Resume: