บุคลากร

ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์

Assist.Prof.Dr. Sapit Diloksumpun

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Phone:

Email: fforspd@ku.ac.th

Research Resume: