บุคลากร

ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย

Assist.Prof.Dr. Kobsak Wanthongchai

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Phone:

Email: fforksw@ku.ac.th

Research Resume: