บุคลากร

รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร

Assoc.Prof.Dr. Laddawan Puangchit

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Phone:

Email: fforlwp@ku.ac.th

Research Resume: