บุคลากร

อ. กิติพงศ์ ตั้งกิจ

Kitipong Tangkit

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforkpt@ku.ac.th

Research Resume: