บุคลากร

ผศ.ดร. บัวผัน พวงศิลป์

Assist.Prof.Dr. Buapan Puangsin

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforbpp@ku.ac.th

Research Resume: