บุคลากร

ผศ.ดร. พิชิต สมบูรณ์

Assist.Prof.Dr. Phichit Somboon

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforpcs@ku.ac.th

Research Resume: