บุคลากร

ผศ.ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ

Assist.Prof.Dr. Kankhajane Chuchip

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: fforkjc@ku.ac.th

Research Resume: