บุคลากร

ผศ.ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์

Assist.Prof.Dr. Sawitree Psuttipiched

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforsap@ku.ac.th

Research Resume: