บุคลากร

ผศ.ดร. มยุรี ดวงเพชร

Assist.Prof.Dr. Mayuree Doungpet

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fformrd@ku.ac.th

Research Resume: