บุคลากร

ผศ.ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน

Assist.Prof.Dr. Nisa Leksungnoen

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: ffornsl@ku.ac.th

Research Resume: