บุคลากร

รศ.ดร. สันติ สุขสอาด

Assoc.Prof.Dr. Santi Suksard

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: fforsss@ku.ac.th

Research Resume: