บุคลากร

ผศ.ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์

Assist.Prof.Dr. Nantachai Pongpattananurak

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: fforncp@ku.ac.th

Research Resume: